PATVIRTINTA
Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro
2016-09-02 direktoriaus įsakymu Nr. LĮ- 14

UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

BENDROJI DALIS

1. Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras (toliau Centras), vykdantis neformaliojo vaikų švietimo programas, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, neformaliojo vaikų švietimo Koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos priimtais teisės aktais, Utenos rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais bei Centro nuostatais.

2. Vaikų ir jaunimo užimtumo centro neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka (toliau-Tvarka) reglamentuoja vaikų ir mokinių priėmimą į Centro būrelius/studijas, nustato būrelių/ studijų grupių komplektavimo tvarką, priėmimo dokumentų pateikimo bei registravimo tvarką ir terminus.

VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BŪRELIUS/STUDIJAS IR IŠBRAUKIMAS

3. Į Centro būrelius/studijas priimami vaikai nuo 5 metų ir mokiniai iki 19 metų, vadovaujantis Priėmimo į Utenos rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklas tvarkos aprašu (patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 d. sprendimu Nr. TS-212), kurie mokosi Savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose.

4. Būrelių/studijų grupių komplektavimas vykdomas kasmet rugsėjo 1-15 dienomis ir gali buti papildomas mokslo metų eigoje pagal Tvarkoje aprašytus būrelių/studijų grupių komplektavimo punktus.

5. Vaikai ir mokiniai į Centro būrelius/studijas priimami nuo rugsėjo 1 d. ir per visus mokslo metus (jei yra laisvų vietų) pagal Cento direktoriui pateiktus jų pačių ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus. Mokiniai nuo 16 metų, turėdami tėvų sutikus raštu, prašymus teikia patys.

6. Jei norinčių lavintis būreliuose/studijose yra daugiau nei Centras gali priimti, vaikai ir mokiniai priimami pagal prašymo pateikimo registracijos eilę.

7. Prašyme nurodoma:

7.1. vaiko ar mokinio vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

7.2. pasirinktas būrelis/studija;

7.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktiniai duomenys;

7.4. mokykla, kurioje mokinys mokosi, klasė.

8. Prie prašymo pridedama sveikatos pažymėjimo, asmens dokumento arba gimimo liudijimo kopija, dokumentai, reikalingi atlyginimo už neformalųjį švietimą mažinimui.

9. Prašymai, dėl priėmimo į Centrą, pateikiami metodininkui. Metodininkas registruoja prašymus gautų dokumentų registro žurnale.

10. Vaiko, mokinio priėmimas į Centrą įforminamas Centro direktoriaus įsakymu bei dvišale neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutartimi.

11. Sutartis pasirašoma vieneriems mokslo metams.

12. Sutartį už vaiką ir mokinį iki 16 metų sudaro ir pasirašo tėvai. Mokinys nuo 16 metų gali pats pasirašyti sutartį tik turėdamas tėvų (rūpintojų, globėjų) sutikimą raštu.

13. Priimtas į Centrą vaikas ir mokinys įregistruojamas į Centro Mokinių registro duomenų bazę.

14. Pagal Mokinių registro bazės duomenis sudaromas sutarčių registracijos žurnalas, kiekvienai sutarčiai suteikiamas registracijos numeris. Sutarčių registraciją vykdo Centro metodininkas.

15. Gautų dokumentų registro, sutarčių registracijos žurnalai įtraukiami į Centro dokumentacijos planą, suteikiant nomenklatūrinius numerius.

16. Trumpiausias būrelio/studijos lankymo laikas 1 mėn.

17. Vaikus ir mokinius priimant į Centrą atranka nevykdoma.

18. Centro direktorius įsakymu tvirtina:

18.1. sukomplektuotus būrelius/studijas ir lankančių vaikų ir mokinių sąrašus (kiekvieną mokslo metų mėnesį);

18.2. būrelius/studijas lankančių mokinių, kurių ugdymas finansuojamas NVŠ lėšomis, sąrašą (pirmam ir antram mokymosi pusmečiui arba esant pasikeitimams);

18.3. būrelius/studijas lankančių mokinių, kurių ugdymas finansuojamas tėvų lėšomis, sąrašą (kiekvieną mokslo metų mėnesį).

19. Vaikai ir mokiniai, nusprendę nebelankyti būrelio/studijos nuo sekančio mėnesio, privalo apie tai informuoti neformaliojo švietimo mokytoją.

20. Tėvams (globėjams rūpintojams), pateikus prašymą (iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos), dėl vaiko, mokinio išbraukimo iš būrelį/studiją lankančių vaikų, mokinių sąrašo, ugdytinis išbraukiamas iš būrelio/studijos mokinių sąrašo, išregistruojamas iš Centro Mokinių registro.

21. Prašyme nurodoma tiksli data nuo kada vaikas, mokinys nebelankys būrelio/studijos užsiėmimų.

22. Prašymai, dėl išbraukimo iš būrelio/studijos vaikų ir mokinių sąrašų, pateikiami metodininkui. Metodininkas registruoja prašymus gautų dokumentų registro žurnale.

23. Vaikai ir mokiniai, be pateisinamos priežasties nelankę užsiėmimų daugiau negu dvi savaites arba nesumokėję atlyginimo už neformalųjį švietimą, mokytojo teikimu išbraukiami iš būrelio/studijos mokinių sąrašo.

24. Įsakymus vaikų, mokinių priėmimo į Centrą, išbraukimo klausimais rengia metodininkas.

25. Vaikų ir mokinių priėmimo į Centro būrelius/studijas ir išbraukimo iš jų priežiūrą vykdo Centro metodininkas, vaikų ir mokinių lankomumo apskaitą neformaliojo švietimo dienynuose vykdo neformaliojo švietimo mokytojai.

26. Atlyginimas už neformalųjį švietimą mokamas vadovaujantis Atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus įsakymu.

BŪRELIŲ/STUDIJŲ GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

27. Būrelių/studijų grupės komplektuojamos pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo programas, Utenos rajono savivaldybės tarybos Centrui patvirtintus biudžeto asignavimus, vaikų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) jų pačių pateiktus prašymus, Centro materialines galimybes. Būrelių/studijų grupių skaičius mokslo metų eigoje gali kisti.

28. Minimalus vaikų, mokinių skaičius būrelio/studijos grupėje – 12.

29. Sukomplektavus vieną būrelio/studijos grupę neformaliojo švietimo mokytojui skiriamos ne daugiau kaip 6 kontaktinės valandos per savaitę.

30. Sumažėjus vaikų ir mokinių skaičiui būrelio/studijos grupėje (mažiau už nustatytą minimalų skaičių) neformaliojo švietimo mokytojas informuoja Centro metodininką. Būrelio/ studijos vadovui, iki sekančio mėn. 15 d. nesukomplektavus 28 punkte nustatyto vaikų, mokinių skaičiaus, būrelio/studijos grupė gali būti išformuojama.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

31. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 „Dėl bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo“ nustatytus bendruosius programų kriterijus.

32. Mokytojų parengtos neformaliojo vaikų švietimo programos aptariamos pedagoginių darbuotojų posėdyje. Analizuojamas ir vertinamas programų turinys, atsižvelgiama į vaikų saviraiškos poreikius ir interesus, tėvų pageidavimus, Centro veiklos organizavimo kryptis, miesto vaikų užimtumo poreikius.

33. Mokytojai rengia neformaliojo vaikų švietimo programas vieneriems mokslo metams.

34. Atsižvelgiant į mokytojų parengtas neformaliojo vaikų švietimo programas, pateiktus vaikų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), jų pačių prašymus komplekuojamos būrelių/studijų grupės, rengiamas ugdymo planas mokslo metams.

35. Ugdymo planą kiekvienais mokslo metais rengia Centro direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Ugdymo plano projektas, ugdymo planas pristatomas pedagoginių darbuotojų posėdyje.

36. Ugdymo planas, aptartas pedagoginių darbuotojų posėdyje, metodininko pristatomas Centro tarybai.

37. Centro tarybai pritarus, suderinus su Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėju, ugdymo planas tvirtinamas Centro direktoriaus įsakymu.

38. Centre neformalusis vaikų ir mokinių švietimas organizuojamas pagal ugdymo planą ir Centro direktoriaus įsakymu patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo programas.

39. Ugdymo planas mokslo metų eigoje gali būti koreguojamas.

40. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi gegužės 31 d.

41. Būrelių/studijų užsiėmimai vyksta pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro būrelių/studijų užsiėmimų tvarkaraštį.

42. Užsiėmimo trukmė 45 minutės, pertrauka tarp užsiėmimų pailsėti – 5 minutės. Jei būrelio veikla aktyvaus pobūdžio pertraukos tarp užsiėmimų gali nebūti.

43. Maksimalus būrelio/studijos užsiėmimų kontaktinių valandų skaičius ne daugiau kaip keturios per dieną.

44. Mokytojai, kiekvieno užsiėmimo metu pildo neformaliojo švietimo dienyną, kuriame fiksuoja užsiėmimo datą, trukmę, užsiėmimo turinį bei vaikų, mokinių lankomumą.

45. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo priežiūrą vykdo Centro metodininkas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Už savalaikį, su neformaliojo švietimo organizavimu bei vykdomų programų įgyvendinimu susijusių dokumentų pateikimą bei tikslumą atsako mokytojai.

47. Su šią Tvarka vaikus, mokinius bei jų tėvus (globėjus, rūpintojus) supažindina neformaliojo švietimo mokytojai.

48. Tvarka skelbiamas Centro informaciniame stende bei internetinėje svetainėje.

49. Informacija apie priėmimą į būrelius/studijas teikiama telefonais (8 389 61690), 8 687 46623 bei Centre, adresu: Lauko 19 A, Utena.


Biudžetinė įstaiga. Juridinio asmens kodas: 191818474. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre Steigėjas: Utenos rajono savivaldybės taryba.